Pomůžeme vám s vyřízením dotací.

Volejte +420 608 127 126

Pomůžeme vám s vyřízením kotlíkové dotace.

Volejte +420 608 127 126

EZV logo

Nová zelená úsporám

 

 

nová zelená úsporám


O Programu

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „Fond"), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „Program") je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

 

Cíle Programu

Hlavním cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

 

Zdroje financování Programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování Programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

 

Kdy je možné o dotaci žádat

V rámci Programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací), a rovněž realizace zelených střech *. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

 

V závislosti na typu dotovaného objektu se Program člení na:

podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy

podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které jsou označeny velkými písmeny. Tyto oblasti a následně jejich podoblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací.

 

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních *, stropu, podlahy

podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

podpora na využití tepla z odpadní vody *

OBLASTI PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.

B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností *

dotace na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

dotace na výstavbu zelených střech

dotace na využití tepla z odpadní vody

C. Efektivní využití zdrojů energie

na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla

na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

na využití tepla z odpadní vody *

Kdo může žádat o podporu:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů, tedy např.:

fyzické osoby podnikající i nepodnikající

společenství vlastníků jednotek

bytová družstva

města a obce (včetně městských částí)

podnikatelské subjekty

případně další právnické osoby


Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím webového rozhraní informačního systému programu. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu, které je stanoveno následně:

max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než

1. 1. 2014 - platí pro podprogram rodinné domy

1. 1. 2015 - platí pro podprogram bytové domy

*) O tuto podporu je možné žádat až od 9. ledna 2017

Nabízíme produkty těchto výrobců

Stiebel Eltron
Nibe
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace