Pomůžeme vám s vyřízením dotací.

Volejte +420 608 127 126

Pomůžeme vám s vyřízením kotlíkové dotace.

Volejte +420 608 127 126

EZV logo

Solární systémy

Vyřízení státní dotace

Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace „Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007". V souladu s meziresortní koordinací “Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie” a v souladu s Národním programem hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, podporuje Státní fond životního prostředí ČR pouze projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie. Státní program je každoročním naplněním cílů Národního programu vyhlašovaného pro období čtyř let. Podporují se pouze akce na území České republiky.

Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2007

Vyřízení státní dotace Eva Hamšíková 608127126

Informace o dotaci

SFŽP - opět lze žádat o dotace

Ode dne 15. září 2006 obnovuje ministr životního prostředí příjem žádostí do národních programů Státního fondu životního prostředí ČR, vybraných programů Příloh II.

Jedná se o následující programy:

A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie:
1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby
2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, včetně bytových domů
3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče
4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby
8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie: 
1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie
2.B. Podpora vydávání knižních publikací

Ode dne 15. září 2006 platí v následujícím znění:
Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu se předkládají ve formě úplné Žádosti se všemi stanovenými podklady podle přílohy č. II. 5, č. II. 7 (pro fyzické osoby). Součástí těchto podkladů je i energetický audit (viz příloha II. 6.). U dílčích programů 1.A. a 4.A je energetický audit nahrazen odborným posudkem (viz příloha II. 6, část II). Žádosti dle těchto Příloh II se přijímají do nabytí účinnosti Příloh II pro rok 2007.

Nahrazuje tak původní časové omezení příjmu žádostí, podle kterého měly být žádosti přijímány do 30. září 2006. 

Upozornění pro žadatele o podporu ze SFŽP ČR:
Dbejte na zákonné zajištění průběhu výběrových řízení!
Státní fond životního prostředí ČR v poslední době registruje zvýšenou četnost chybovosti výběrových řízení, a proto upozorňuje všechny žadatele o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na to, že je nezbytné věnovat maximální úsilí pro zajištění řádného tj. zákonného průběhu výběrových řízení.

Správnost postupu při výběrových řízeních je velmi pečlivě prověřována kontrolními systémy, a to jak na národní úrovni, tak i ze strany auditorů Evropské komise. V případě, že kontrolní orgán zjistí porušení pravidel pro zadání veřejné zakázky, hrozí sankce v podobě odejmutí dotace na příslušný projekt.

Je nutné dodržovat smluvní podmínky! Státní fond životního prostředí ČR tímto apeluje na smluvní partnery, kteří požádali o poskytnutí dotace na projekty v opatřeních a programech fondem realizovaných, aby věnovali patřičnou pozornost závazkům plynoucím z uzavřených smluv.

Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování smluvních podmínek, které stanoví příslušná část smlouvy, a pečlivé seznámení se se sankcemi, které z nedodržení podmínek plynou. Státní fond životního prostředí ČR je ze zákona povinen případné porušení smluvního vztahu řešit dle ve smlouvě uvedených ustanovení.
Vce informací na www.sfzp.cz

Komunální dotace na vzestupu

Ačkoliv je podpora ze Státního fondu životního prostředí dočasně pozastavena, min. ve čtyřech českých městech mohou občané získat příspěvky z radnic určené na instalaci solárních systémů. U první české vlaštovky -severočeských Litoměřic- se nyní podpora dokonce zvýšila na 40 000 Kč na projekt. V Plzni přispívají 1 000 Kč na instalovaný kW výkonu zařízení na využití OZE. Nově se do aktivit zapojil i Náchod, kde lze žádat na Odboru životního prostředí MěÚ až do výše 15 000 Kč na instalaci zařízení, které bude využívat solární energii (platí do 21.3.). Systém místních podpor pro občany připravují také v Kladně.

Nabízíme produkty těchto výrobců

Stiebel Eltron
Nibe
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace